บริการออกแบบ, ติดตั้ง, ตรวจสอบ, สอบเทียบเครื่องวัดในงานอุตสาหกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท อินสทรูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

       บริษัท อินสทรูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านวิศวกรรมที่มีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลและ ความชำนาญพิเศษ สำหรับงานตรวจสอบ, งานสอบเทียบ งานวิเคราะห์ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ทางด้าน เครื่องมือวัดคุมฯ เช่น Gas Detector, Gas Analyzer, Flow Meter อุปกรณ์ในระบบอัคคีภัย เช่น Fire Alarm, Smoke Detector, Heat Detector ด้วยระบบการจัดการที่ก้าวหน้า ทำให้บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น ระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์, การบันทึกการทำงานด้วยระบบ  Access Management,การส่งข่าวสารของแต่ละสำนักงานสาขาด้วย Internal Web ฯลฯ นอกจากนี้เรายังได้ปลูกฝังพนักงานให้คำนึงถึง ความปลอดภัย คุณภาพ และเทคโนโลยี เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้การบริการของเราเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าโดยทั่วไปว่ามีคุณภาพดี และราคาที่เหมาะสม

  • 1
  • 2
  • 3