ความเป็นมาของบริษัท

       บริษัท อินสทรูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านงานบริการ ซึ่งมุ่งเน้นธุรกิจทางด้านการตรวจสอบ, การวิเคราะห์, การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านปิโตรเคมี จากบริการดังกล่าว ทางบริษัทฯ สามารถทำให้ลูกค้าเชื่อใจ และมีความพึงพอใจในงานบริการ จึงต้องทำการเพิ่มกำลังพลเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยเน้นถึงการพัฒนาบุคคลากรควบคู่ไปด้วย เพราะทางบริษัทฯ ถือว่า ทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด คือ ทรัพยากรบุคคล

ทีมบริหาร

      วัตถุประสงค์หลักในการบริหารงานของบริษัทฯคือ คุณภาพของงาน ดังนั้นทีมงานในการบริหาร จึงเต็มเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์, ความคิดริเริ่ม, ความรับผิดชอบ และใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนของการปฎิบัติงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงมีการแบ่งหน้าที่การบริหารงานอย่างชัดเจน ไม่ซับซ้อน แต่ละแผนกสามารถตัดสินใจ ในการบริหารงานในแผนกของตนเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการตัดสินใจจะอยู่ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน คือความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ

ภารกิจหลัก

       ด้วยการพัฒนาบุคลลากรอย่างต่อเนื่องทำให้คุณภาพของงานบริการเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างทั่วถึง สิ่งที่เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญนอกจากการพัฒนาบุคคลากรแล้ว ยังรวมไปถึงเรื่อง ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน, คุณภาพของงาน และ การนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในทุกๆด้านของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด